سرپرست فرمانداری شهرستان گناباد
رضا نصیری
سرپرست فرمانداری شهرستان گناباد

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۴/۱۶

دفاتر فرمانداری


 واحد حراست 
 

شرح وظايف:
-                       نظارت ومراقبت بر اجراي امور مربوط به حراست اخبار- اسناد- پرسنل و تاسيسات واحدهاي تابعه و وابسته به فرمانداري
- اجراي طرحهاي آموزشي مربوط به حراست براساس دستورالعملهاي صادره ازطرف استانداري
- تهيه و كشف رمزو ثبت و صدور نامه ها و دريافت و ارسال نامه هاي طبقه بندي شده (محرمانه) فرمانداري
- تشكيل پرونده هاي طبقه بندي شده از كاركنان اسناد و تاسيسات و نگهداري از آنها بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط و همچنين صدور كارت شناسايي جهت كاركنان فرمانداري و واحدهاي تابعه
- ارتباط مستمر با واحد حراست استانداري به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط مشي ها و دستورالعمل هاي لازم
- پيشنهادطرح هاي حراستي و حفاظتي متناسب با موقعيت شهرستان به اداره حراست استانداري
- انجام امور تلكس فرمانداري
 
 
 
 
 روابط عمومي و رسيدگي به شكايات:
 
شرح وظايف:
- تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديويي - تلوزيوني و سخنراني هاي فرماندار و ديگر واحد هاي فرمانداري
- تهيه و تنظيم برنامه هاي مراسم و بازديدها با همكاري واحدهاي مربوط
- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولين فرمانداري از طريق تشكيل جلسات
- برقراري و ارتباط مستمر با واحدروابط عمومي استانداري بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي سياست ها و خط مشي انتشاراتي و تبليغاتي
- تماس مستمر و مداوم با امام جمعه و نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به منظور كسب نظرات مشورتي آنها در رابطه با مسائل مختلف شهرستان و همچنين مشكلات مبتلا به مردم حوزه انتخابيه و انعكاس آنها به مقامات اجرايي استان و برگزاري جلسات به منظور تامين موجبات فوق
- بررسي جرايد و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر فرماندار
 
 
دفتر سياسي و انتظامي

شرح وظايف:
- اجراي قانون ورودو اقامت بيگانگان
- احوال شخصيه و حوادثي كه براي اتباع خارجي در حوزه شهرستان بوجود مي آيد
- دريافت و ثبت گزارش هاي مربوط به تردد مجاز و غير مجاز اتباع خارجي در حوزه شهرستان و انعكاس آنها به مراجع ذيربط
- انجام امور مربوط به تقاضاي تابعيت- بقا و شناسايي تابعيت خارجي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوط به استانداري وزارت كشورو ساير مراجع ذيربط
- انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودين و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نيازمنديها- نواقص و معايب موجود از طريق مراجع مسئول
- مطالعه و بررسي در مورد نيازمنديها و تامين رفاه و برقراري مستمري پناهندگان معاودين و رانده شدگان و همچنين امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهيه گزارشات لازم در اين زمينه جهت اتخاذ و تصميم مقتضي
- انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با بانوان ايراني
- اقدام در مورد تشكيل كميته هاي فرعي مربوط به رسيدگي به وضعيت پناهندگان معاودين و...
- بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور هماهنگي ارگان هاي انتظامي سطح شهرستان و نظارت بر نحوه فعاليت آنها
- بررسي گزارش هاي آماري و انجام امور مربوط به قتل و نزاع دسته جمعي و تجزيه و تحليل آنها و تهيه طرحهاي لازم و ارائه جهت پيشگيري و رفع علل و جلوگيري از اينگونه حوادث
- ايجاد هماهنگي در فعاليت سازمانها و نهادهاي انتظامي شهرستان در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه و كالا
- رسيدگي به شكايات مردم از مامورين انتظامي و انعكاس آنها به مراجع ذيربط
- بررسي گزارشات و مدارك و اصلهدر مورد متقاضيان تآسيس حزب- جمعيت- انجمن سياسي و صنفي- انجمن اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور
- نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعاليت احزاب-جمعيت ها-انجمن اسلامي و ارسال گزارشات در اين مورد به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط
- رسيدگي به مشكلات كارخانه جات در كميسيون كارگري شهرستان
- تهيه و تنظيم و ارائه گزارشهاي سياسي- اجتماعي- انتظامي به استانداري
- تشكيل جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان
- تشكيل جلسات ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان
- تشكيل جلسات كميته خلع سلاح شهرستان
- تشكيل جلسات كميته هاي فرعي شوراي تامين شهرستان
- رسيدگي به امور مربوط به اقليت هاي ديني مستقر در شهرستان
- تشكيل جلسات شوراي تامين شهرستان - شركت در جلسات دادگاه كفالت نظام وظيفه شهرستان
- تهيه و تنظيم و ارسال گزارش برپايي نمازهاي جمعه به استانداري
- تهيه و تنظيم و ارسال گزارش روزانه وقايع اتفاقيه مهم شهرستان به استان
 
 
 دفتر فني
 
شرح وظايف:-
تهيه و تنظيم طرحهاي هادي و نقشه هاي تفضيلي شهرها
- نظارت برنقشه هاي مربوط به طرحهاي عمراني واگذار شده به دفترفني و شهرداري هاي شهرستان
- تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني
- بررسي تصميمات متخذه دركميسيون هاي مناقصه ودرصورت لزوم اظهار نظردرباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول انها
- ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني وساير مؤسسات دولتي در سطح شهرستان براي پيشبرد عمليات عمراني
- كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداريها و راهنمايي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويتها در تنظيم برنامه هاي عمراني
- بررسي درزمينه تعيين محدوده قانوني شهرها وپيشنهاد آن به مقامات مسئول
- همكاري با شهرداري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن بر و كف خيابان ها و دادن راهنمايي هاي لازم به مسئولين امور ساختماني شهرداري ها
- نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني شهرستان و ارائه گزارش لازم به مقامات شهرستان
- برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات بر اساس جدول زمانبندي پروژه هاي عمراني در سطح شهرستان و نظارت بركار ماشين الات بر اساس دستورالعمل
- مطالعه و بررسي به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه
- اظهار نظر در مورد فروش اراضي شهرها - تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها
- نظارت وپيگيري لازم در زمينه تآمين مصالح مورد نيازاجراي پروژه هاي عمراني- دفتر فني و شهرداري ها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح
- انجام اقدامات لازم در زمينه شركت در جلسات آب - شوراي برنامه ريزي و ساير شورا ها وكميسيون ها و كميته هاي مربوطه بر حسب موارد و در حدود وظايف دفتر فني
- انجام امور مربوط به قانون الحاق يك بندو سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها
- نظارت بر ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهرها
- انجام امور مربوط به ستاد حوادث غيرمترقبه در مواقع بروز بحران
- توزيع اعتبارات ستاد حوادث غير مترقبه به افراد خسارت ديده در شهرستان
- برگزاري جلسات ستاد حوادث در شهرستان
- نظارت بر كليه معادن شهرستان و وصول حقوقي دولتي آنان
 
 
 
 
 دفتر بررسي و پاسخگويي به شكايات
شرح وظايف:
- دريافت شكايات واصله ازاشخاص حقيقي وحقوقي بررسي پيرامون صحت و سقم موارد شكايات و پيگيري موضوع تا اخذ نتيجه نهايي و پاسخگويي به شاكي
- پاسخگويي حضوري يا تلفني به مراجعين و راهنمايي و رفع مشكل آنها در موارد مربوط
- رسيدگي به شكايات مندرج در مطبوعات در زمينه هاي مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخ گويي لازم
- برقراري ارتباطبادفتربازرسي وپاسخگويي به شكايات استانداري وسازمان مديريت وبرنامه ريزي واجراي خط مشي ها وسياست ها و دستورالعملهايي كه ابلاغ ميگردد.
- برقراري ارتباط با واحدهاي پاسخگويي به شكايات سازمان ها- مؤسسات و شركت هاي تابعه و اعمال نظارت بر عملكرد آنان و دريافت و جمع بندي گزارشات واصله همراه با تجربه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري
- ارائه خط مشي به واحدهاي شكايات شهرستاني سازمانها - موسسات و شركت ها در رابطه با شكايات واصله و بازرسي هاي انجام شده
- تهيه گزارش عملياتي وارسال آن به دفتر بازرسي وپاسخگويي به شكايات استانداري
- هماهنگي و همكاري با دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي در رابطه با نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات
- برگزاري جلسات هماهنگي بين واحدهاي پاسخگويي به شكايات سازمان ها- موسسات و شركت هاي تابعه در فواصل زماني مناسب
- برقراري ارتباط با سازمان بازرسي و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيلسازمان بازرسي كل كشوركميسيون اصول 88و90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاههاي و رسانه هاي جمعي و مطبوعات جهت اطلاع از نظرات مردم در خصوص نحوه عمل دستگاه اجرايي ذيربط.
-انجام بازرسي مستمر دوره اي و يا موردي از سازمانها موسسات و شركتهاي تابعه و تهيه گزارش ارائه پيشنهاد و راه حلهاي مناسب جهت رفع نواقص و مشكلات به مراجع مربوطه .
- اخذ نظرات واحدهاي تخصصي در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان.
- برقراري ارتباط با موسسات مطالعاتي تحقيقاتي در زمينه سنجش افكار عمومي بمنظور استفاه از يافته هاي علمي در زمينه هاي مربوطه.
- مطالعه و بررسي روشهاي انجام كاردردفترواحدهاي پاسخ گويي به شكايات سازمانها موسسات وشركتهاي تابعه بمنظور ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم.
- انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سيستمهاي پيشرفته و مكانيزه جهت افزايش دقت سرعت وكيفيت گزارش گيري و گزارش دهي .
- اعلام موارد تخلفات اداري مشهود مسئولين وكاركنان ادارات و سازمانها در حين بررسي شكايات يا بازرسي هاي انجام شده به بالاترين مقام دستگاه .
- فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق در محلهاي مناسب براي دست يابي به پيشنهادات وانتقادات مردم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه.
- ارجاع پرونده به محاكم صالحه قضايي درموارديكه تخلف انجام شده عنوان جرم عمومي نيز داشته باشد.
- انجام ساير امور محوله .
 
 
دفتر امور شهري وروستايي

شرح وظايف:
- نظارت وپيگيري امورمربوط به آب وفاضلاب وبرق گازوتلفن شهرها روستا ها وقبوض مربوط به انها بر اساس ارجاع مقام فوق
- نظارت و پيگيري امور حمل ونقل وترافيك شهرهاي وروستاها ودبيري شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان.
- ارائه نرخهاي پيشنهادي حمل و نقل مسافرتهاي برون شهري با ميني بوس وسواري وتاكسي تلفني
- دبيري كميسيون هماهنگي حفاري شهرستان وپيگيريهاي لازم دراين خصوص
- نظارت و پيگيري امور مربوط به فرآورده هاي نفتي
- پيگيري امورخدماتي و رفاهي مجتمع هاي مسكوني شهرها وروستاها بر اساس ارجاع مقام مافوق
- هماهنگيهاي لازم جهت تشكيل جلسات وديدارهاي مردمي فرماندارومسئولين دستگاههاي اجرايي در شهرهاي تابعه ر اساس دستور مقام ما فوق
- دبيري شوراي نامگذاري معابر و خيابانها اماكن ومحلات و پيگيري لازم دراين خصوص
- پيگيري امور دهياريها بر اساس ارجاع مقام فوق
- انجام ساير امور محوله از طرف مقام ما فوق
 
دفترامور اجتماعي فرمانداري:
شرح وظايف:
-                       برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي و مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و خبرگان در سطح شهرستان
- مسائل و مشكلات اجتماعي مندرج در شرح وظايف كارگروه اجتماعي كه از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي دنبال ميشود به طور خلاصه مي توان گفت موضوعات حمايت هاي اجتماعي( كميته امداد- بهزيستي- خيريه ها- اوقاف و...)- بيمه ها(خدمات درماني- تامين اجتماعي و...) و امداد و نجات و ناهنجاريهاي اجتماعي و ائمه اجتماعي در اين حوزه قرار دارند.
- پيگيري امورفرهنگ وهنر و تربيت بدني ازطريق برگزاري جلسات كارگروه ذيربط - پيگيري امور آموزش و پرورش با هماهنگي دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش
- پيگيري امور بهداشتي و درماني و زيست محيطي با هماهنگي دبيرخانه كار گروه بهداشتي و درمان
- برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و ساير اقشار جامعه
- پيگيري و هماهنگي در خصوص فعاليت هاي شوراهاي اسلامي در سطوح روستا
- بخش و شهرستان
- نظارت بر فعاليت تشكل ها و سازمان هاي غيردولتي
- هماهنگي در زمينه فعاليت ستاد اقامه نماز شهرستان
- عضويت در كارگروه امور بانوان و جوانان و همكاري با واحد بانوان فرمانداري
- پيگيري امور مربوط به تشكل هاي غيردولتي شهرستان (دبيرخانه نظارت بر فعاليت تشكل هاي غيردولتي) كه دراين قسمت تشكل از بدو كار و شروع پروسه اخذ مجوز و تا صدوراعتبار نامه و انجام فعاليت و انحلال احتمالي زير نظر امور اجتماعي فعاليت دارد .
 
 
 
 امور اداري و مالي

شرح وظايف:
-                       بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي وبازنشستگان و موظفين فرمانداري
- تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر ) در مورد مستخدمين فرمانداري و واحد هاي تابعه
- ايجاد تسهيلات لازم به منظور تامين رفاه كاركنان فرمانداري و واحد هاي تابعه
- ابلاغ مصوبات و بخشنامه هاودستورات اداري استانداروفرماندار به واحدهاي مربوطه
- نگهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصيص به تفكيك مواد و برنامه
- تهيه وتنظيم وصدوراسناد هزينه وپرداخت هزينه هاي مستمروغيرمستمرفرمانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوطه
- تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان
- اقدام در وصول وجه اعتبارات بر اساس در خواست هاي صادر شده
- رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه
- تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال ان ها به مراجع ذيربط
- نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم
- انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده
- بررسي وتهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه فرمانداري طبق مقررات و در حدود اعتبارات
 
 
 
كميته زنان و جوانان:
 
شرح وظايف:

- بررسي وشناخت مسائل و معضلات جامعه زنان شهرستان در زمينه وضعيت خانوادگي- حقوقي- تحصيلي و اشتغال
- اتخاذ تدابير لازم براي رفع مشكلات و مسائل بانوان
- جمع آوري امار واطلاعات و مطالعه درزمينه هاي مختلف مسائل ومشكلات بانوان و جوانان
- جمع آوري مطالعات انجام شده در جهت تعيين نيازهاي اساسي بانوان و جوانان شهرستان و برنامه ريزي در جهت رفع نيازهاي مذكور و گذراندن اوقات فراغت آنها
- تهيه و تدوين طرح هايي براي تقويت مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي
- بررسي هاي لازم براي بكارگيري و ابتكار و خلاقيت جوانان استان
-بررسي ونظارت بر عملكرد نهادها و سازمانهاي مرتبط با امور جوانان وبانوان در جهت بالا بردن توان استفاده از امكانات موجود آنها
- تلاش در جهت مشكلات ازدواج باتوجه به ابعادفرهنگي ولزوم ترويج فرهنگ ازدواجهاي ساده در جهت محدود كردن معضلات اقتصادي آن به جذب مشاركت هاي مردمي
- برنامه ريزي و هماهنگي به منظور غني سازي اوقات فراغت جوانان با توجه به امكانات موجود شهرستان
- ارائه طرح ها و برنامه هاي مناسب ويژه جوانان استان در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي - برنامه ريزي درجهت ايجاد فضاي مناسب به منظور مشاركت كليه صاحب نظران
- محققان و انديشمندان شهرستان به منظور ارائه طرح ها و پروژه هاي قابل اجرا در ارتباط با موضوع كميته بانوان و جوانان
- ساير وظايف ارجاعي شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان
- شناسايي چهره هاي موفق بانوان در سطح شهرستان و معرفي و حمايت از آنان به منظور ايجاد انگيزه بيشتر
- انجام اقدامات كاربردي موثر در جهت جلب زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي
- شركت در جلسات و گردهمايي ها حسب مورد
- انجام ساير امور محوله
 
 
 
 
شرح وظايف بخشداريها

-
اجراي سياست عمومي دولت و حفظ نظم واستقرار امنيت
- نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها وطرح هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگ ساختن فعاليت هاي ادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي و ارگان هاي انقلاب اسلامي.
- نظارت عاليه بر كار ماموران دولتي به استثناي قضات و مدرسين مراكز اموزش عالي
- مراقبت و نظارت بر انجام انتخابات مجلس و ساير انتخابات مربوط طبق قوانين و مقررات - فراهم ساختن موجبات تامين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاري موسسات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي.
- اقدام در رفع حوائج ضروري اهالي و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگيري از پيش آمد هاي نا مطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسيب ديدگان .
- نظارت در امور جمعيت ها و احزاب و جلوگيري از فعاليت هاي مضر و خلاف قانون
- نظارت در امر تامين ارزاق عمومي
- نظارت برحسن جريان اموراماكن عمومي و مراكزبهداشتي ودرماني وخدمات عمومي
- نظارت بر امور اصناف و پيشه وران
- انجام مراسم رسمي در اعياد ملي و مذهبي وساير تشريفات
- انجام وظايف مربوط به امور شهرداري ها طبق مقررات قانون اصلاح شهرداري
- انجام امور مربوط به انتخابات شوراي اسلامي روستا و بخش
- رسيدگي به امور خانواده هاي محترم ايثارگران شهدا – جانبازان – رزمندگان
- انجام امور مربوط به ستادهاي امر به معروف و نهي از منكرو حمايت هاي لازم ازآنها
- تشكيل جلسات شوراي آموزش و پرورش و نظارت بر كار آموزش و پرورش
- نظارت و كنترل برعزل ونصب رؤساي ادارات و ارگانها و نهاد هاي انقلاب مستقر در محدوده بخش
 



منبع :
۲۳۷۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان