فرماندار شهرستان گناباد
رضا نصیری
فرماندار شهرستان گناباد

    .     .     .
۱۳۹۸/۰۳/۳۱

آثار باستانیلیست آثار باستانی ثبت ملی شهرستان گناباد


 

ردیف نام اثر محل اثر ثبت ملی مالکیت پلاک توضیحات
بخش روستا شماره  تاریخ دولتی وقفی خصوصی مجهول اصلی فرعی
المالک
1 مسجد جامع شهر مرکزی - 325 20/11/81   *     3 441  
2 مدرسه نجومیه مرکزی - 4500 14/6/80   *     3 496  
3 تپه های باستانی شهر مرکزی - 7489 12/11/80 *       3    
4 مسجد جامع بالای شهر مرکزی - 2778 18/2/80   *     3 592  
5 قلعه دختر شوراب مرکزی شوراب  4811 19/12/80       * 13    
6 امامزاده احمد(ع) مرکزی بیمرغ 4498 14/6/80   *     81    
7 خرابه های پشنگ مرکزی نوده پشنگ  5019 25/12/80 *       73    
8 بنای جغتین مرکزی گیسور  1805 25/9/79       * 509    
9 مسجد جامع قوژد مرکزی قوژد 5140 25/12/50   *     124 329  
10 مسجد جامع مصلی مرکزی - 5142 25/12/80   *          
11 کاروانسرای قوژد مرکزی قوژد 5141         * 124 368  
12 مسجد خواجه ها (جامع) مرکزی - 5954     *          
13 قدمگاه دلوئی (دارالشفا دلویی) مرکزی دلوئی  4667 11/10/80   *   * 120 244  
14 مسجد حاج عبدا… نوغاب مرکزی نوغاب 4579 //   *     4 192  
15 هشتی ننه شوکت مرکزی بیلند 6228 10/10/81     *        
16 تپه اروک مرکزی اروک 7481 12/11/81         69    
17 حسینیه گناباد مرکزی - 3777 18/2/80   *          
18 مسجد جامع بیلند مرکزی بیلند 5143 25/12/80   *          
19 مسجد سموئی مرکزی خیبری 4580 11/10/80   *          
20 قنات گناباد مرکزی گناباد 2963 28/10/79   * *        
21 پل کال شور مرکزی   11055 17/5/83 *            
22 مقبره دلوئی مرکزی دلوئی 4904 19/12/80       *      
23 منزل آقای حسن مختاری مرکزی ریاب 12936 19/5/84     *        
24 منزل آقای محمد غلامی مرکزی // 12909 19/5/84     *        
25 آب انبار پائین بیلند مرکزی بیلند 6730 10/10/81   *          
26 آب انبار حسینیه   مرکزی   5952 8/5/81 *       2 779/7 مالکیت میراث فرهنگی
27 منزل شریعت(گوهری) مرکزی   5910 //     *        
28 آب انبار شیخ محمدحسن بیدختی مرکزی - 9256 24/4/82   *          
29 منزل خانیکی مرکزی   4581 12/7/80              
30 باغسرای افضلیان مرکزی مند 4576 11/10/80     *        
31 ایوان منزل ترابی مرکزی // 12933 19/5/84              
32 آب انبار آقای پیراسته مرکزی // 12918 19/5/84              
33 منزل سید حسین فخرزاده مرکزی   7610 17/12/81     *        
34 حمام صالحعلیشاه مرکزی   9258 24/4/82              
35 آب ابنار دو درب بیدخت مرکزی بیدخت 9257 24/4/82       *      
36 یخدان کوثر مرکزی کوثر 4501 14/6/80       *      
37 حوضخانه خواجه مرکزی - 3237 25/12/79     *        
38 مسجد جامع بیدخت مرکزی   8959 10/3/82   *     6    
39 منزل حاجی معین مرکزی   12930 19/5/84     *        
40 کاروانسرای حاجی معین مرکزی   12929 19/5/84       *      
41 آب انبار حاج شیخ محمد حسن بیدختی مرکزی   9256 24/4/82       *      
42 حوض زهرا مرکزی   13109 22/5/84   *          
43 آسیاب قدیمی ذو-صالح آباد کاخک صالح آباد 6378 7/7/81       *      
44 امامزاده محمد عابد(ع) کاخک   385 2011/09/30   *     154    
45 مسجد جامع کاخک کاخک   6727 10/10/81         154 693  
46 قلعه فرود تک میدان مرکزی تک میدان 5955 8/50/81         328    
47 امامزاده احمد دیسفان مرکزی دیسفان 6655 10/10/81   *          
48 آسیاب آبی کاخک کاخک   6432 7/7/81     *     154  
49 رباط کم آبی کال شور مرکزی   11066 16/6/83       *      
50 آسیاب آبی سر آسیاب(7مورد) کاخک سنو 8960 10/3/82       *   154  
51 قلعه زیبد کاخک زیبد 4577 11/10/80         375    
52 قلعه شهاب کاخک شهاب 6431 7/7/80         410    
53 امامزاده یحیی کاخک   5027 25/12/80     *        
54 آب انبار قعه قدیمی کاخک کاخک   6869 10/10/81   *          
55 حمام قدیمی گود باستانی مرکزی   5139 25/12/80   *          
56 آسیاب آبی تک زو کاخک تک زو 6378 7/7/81       *      
57 منزل جعفریان مرکزی   5953 8/5/81     *        
58 مسجد دیزق مرکزی قنبر آباد 13179 22/5/84   *     194 571  
59 امامزاده یحیی آباد کاخک محیی آباد 5027 25/12/80   *          
60 امامزاده محمود خانیک کاخک خانیک 5700 25/12/80   *          
61 آب انبار کاخک کاخک - 9255 24/4/82   *          
62 رباط خار فیروزی کاخک خار فیروزی 12926 19/5/84              
63 مقبره زین آباد کاخک زین آباد 13278 22/5/84   *          
64 مقبره قطب الدین یونسی کاخک   14347 16/12/84   *          
65 آب انبار حاج میرزا کاخک   14351 //   *          
66 منزل سپاهی کاخک   14354 //     *        
67 مقبره حاج میرزا محمود ریاب مرکزی ریاب 13110 22/5/84   *          
68 آب انبار مظفرالسلطان کاخک نجم آباد 13113 //              
69 آب انبار ریاب مرکزی ریاب 13169 //              
70 آب انبار عمرانی مرکزی عمرانی 13171 //              
71 خانه قدیمی حاجی بالا مرکزی // 13172 //              
72 آب انبار رباط عمرانی مرکزی // 13173 //              
73 مسجد ریاب مرکزی ریاب 13174 //              
74 مسجد عمرانی مرکزی عمرانی 13175 //              
75 حمام قلعه عمرانی مرکزی // 13176 //              
76 حوض انبار عمرانی مرکزی // 13177 //              
77 حوضخانه فخرزاده مرکزی   7610 17/12/81     *        
78 حمام صالح علیشاه مرکزی شهر بیدخت 9258 24/4/82              
79 شیره پز خانه صالح آباد مرکزی // 11918 5/4/84              
80 آب انبار نوده مرکزی نوده 12399 11/5/84              
81 بنای برج ریاب مرکزی ریاب 12300 //              
82 آب انبار کوثر مرکزی کوثر 12401 //              
83 حوض انبار کوهستانی کاخک   12402 //              
84 مقبره سعیدی مرکزی بیلند 12907 19/5/84   *          
85 آب انبار جواهری مرکزی قوژد 12908 //   *          
86 مسجد کمالی قوژد مرکزی قوژد 12910 19/5/84   *          
87 آب انبار شوراب مرکزی شوراب 12911 //   *          
88 حمام بهاباد مرکزی بهاباد 12932 //   *          
89 آب انبار دو درب  مرکزی شهر بیدخت 12917 //   *          
90 مسجد رضو کاخک رضو 12919 //   *          
91 مسجد نوده  مرکزی نوده 12920 //   *          
92 آب انبار بهاباد مرکزی بهاباد 12921 //   *          
93 سردرب غربی باغ صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12922 //       *      
94 چهار طاقی قوژد مرکزی قوژد 12923 //   *          
95 مقبره میرزا کاظم خلیلی مرکزی رهن 12924 //   *          
96 سردرب جنوبی باغ صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12925 //   *          
97 رباط جعفرآباد مرکزی جعفرآباد 12927 //              
98 آب انبار دوقلو مرکزی   12928 19/5/84              
99 حمام صالح علیشاه مرکزی شهر بیدخت 9258 //              
100 حمام روشناوند مرکزی روشناوند 15618 17/3/85   *          
101 آب انبار روشناوند مرکزی // 15563 //   *          
102 آسیاب آبی صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12940 19/5/84              
103 منزل اشرفی نیا مرکزی ریاب 12914 //     *        
104 منزل صادقیان مرکزی قوژد 12935 //     *        
105 منزل پیش بین مرکزی قوژد 12934 19/5/84     *        
106 کوشک باغ گلشن مرکزی ریاب 13170 22/5/84     *        
107 یخدان رهن مرکزی رهن 12913 19/5/84              
108 آب انبار بالای قوژد مرکزی قوژد 12931 //              
109 حوض انبار نوده مرکزی نوده 12937 //              
110 حوض درویش مولا(قصبه شهر) مرکزی   12938 //              
111 زورخانه پوریای ولی مرکزی بیلند 12939 //              
112 آسیاب صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12940 //              
113 حوضخانه حسینیان مرکزی بیلند 12915 //              
114 منزل علیپور مرکزی ریاب 13178 22/5/84              
115 حمام نوده مرکزی نوده 13111 //              
116 حمام ریاب مرکزی ریاب 13180 //              
117 آب انبار کلاته شمس کاخک کلاته شمس 13886 25/8/84   *          
118 حمام استاد کاخک استاد 13887 25/8/84              
119 مقبره ابومنصور ریابی مرکزی ریاب 6731 10/10/81   *          
120 هشتی ننه شوکت مرکزی بیلند 6728 10/10/81     *        
121 آب انبار پائین بیلند مرکزی بیلند 6730 10/10/81   *          

 


منبع : فناوری اطلاعات
۲۹۹۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان