• قنات قصبه
  • آبشار کاخک
  • موزه آب
  • موزه مردم شناسی
  • قلعه عمرانی
  • آسیاب کاخک
  • خانه شریعت
  • خانه بهلول گنابادی