اعضای شورای اداری

نام و نام خانوادگی سمت تلفن دفتر نمابر تلفن خانه
احمد  سفری معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری 57256661-2 داخلی 200
آقای  صلح جو مدیر پست بانک 57251940
آقای  رسولی سرپرستی بانک صادرات 57224311 57224312 57223101
آقای  بنی اسدی دادستان عمومی وانقلاب 57254714 57254714 57254711
آقای  زارع حسینی رییس بانک ملی شعبه مرکزی 57229004 57222008
آقای  ابراهیم زاده رییس بانک صادرات شعبه مرکزی 57229070 57229073 57222211
آقای  نجاتی رییس اداره گاز 57220001 57220002 57220003-7
حسین  تقوی مدیر مرکز رشدفناوری 57288655 57288644 57288633
آقای  شناسایی رییس اداره میراث فرهنگی 57224775 57224775 57227775
آقای  آذرپرند رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 57256126 57255125
خانم  افرادی رییس شعبه هلال احمر 57231740 57251740-1
آقای  وفایی رییس شورای اسلامی شهر کاخک 57372409 57374037
آقای  میرشاه رییس اداره راه و شهرسازی 57251990 57254701 57251813
آقای  اسکندری رییس اداره زندان 57224754 57221639 57227395-8
آقای  دکتر عجم رییس دانشگاه پیام نور 57259210 57259204 57259200-5
آقای  زاده سلیم شهردار کاخک 57372622 57372712 57372623-5
مهران  حسین زاده شهردار گناباد 57228425 57223024 57222276و8-57229097
آقای  دکتر بازلی رییس دانشگاه علوم پزشکی 57222328 57223815 57223513-4
آقای  امینی سرپرست اداره ورزش وجوانان 57223129 57223556 57222430
آقای  رضازاده سرپرست سازمان تعاون روستایی 57253326 57253324 57252229
۱ ۲ ۳ ۴ ۵