فرماندار شهرستان گناباد
حامد قربانی
فرماندار شهرستان گناباد

<