فرماندار شهرستان گناباد
حامد قربانی
فرماندار شهرستان گناباد

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۴/۱۶

دفاتر فرمانداری


 واحد حراست 
 

شرح وظايف:
-                       نظارت ومراقبت بر اجراي امور مربوط به حراست اخبار- اسناد- پرسنل و تاسيسات واحدهاي تابعه و وابسته به فرمانداري
- اجراي طرحهاي آموزشي مربوط به حراست براساس دستورالعملهاي صادره ازطرف استانداري
- تهيه و كشف رمزو ثبت و صدور نامه ها و دريافت و ارسال نامه هاي طبقه بندي شده (محرمانه) فرمانداري
- تشكيل پرونده هاي طبقه بندي شده از كاركنان اسناد و تاسيسات و نگهداري از آنها بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط و همچنين صدور كارت شناسايي جهت كاركنان فرمانداري و واحدهاي تابعه
- ارتباط مستمر با واحد حراست استانداري به منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط مشي ها و دستورالعمل هاي لازم
- پيشنهادطرح هاي حراستي و حفاظتي متناسب با موقعيت شهرستان به اداره حراست استانداري
- انجام امور تلكس فرمانداري
 
 
 
 
 روابط عمومي و رسيدگي به شكايات:
 
شرح وظايف:
- تهيه و تنظيم برنامه هاي مربوط به مصاحبه هاي مطبوعاتي و راديويي - تلوزيوني و سخنراني هاي فرماندار و ديگر واحد هاي فرمانداري
- تهيه و تنظيم برنامه هاي مراسم و بازديدها با همكاري واحدهاي مربوط
- ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولين فرمانداري از طريق تشكيل جلسات
- برقراري و ارتباط مستمر با واحدروابط عمومي استانداري بمنظور ايجاد هماهنگي در اجراي سياست ها و خط مشي انتشاراتي و تبليغاتي
- تماس مستمر و مداوم با امام جمعه و نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به منظور كسب نظرات مشورتي آنها در رابطه با مسائل مختلف شهرستان و همچنين مشكلات مبتلا به مردم حوزه انتخابيه و انعكاس آنها به مقامات اجرايي استان و برگزاري جلسات به منظور تامين موجبات فوق
- بررسي جرايد و ارائه اخبار و مطالب مهم به دفتر فرماندار
 
 
دفتر سياسي و انتظامي

شرح وظايف:
- اجراي قانون ورودو اقامت بيگانگان
- احوال شخصيه و حوادثي كه براي اتباع خارجي در حوزه شهرستان بوجود مي آيد
- دريافت و ثبت گزارش هاي مربوط به تردد مجاز و غير مجاز اتباع خارجي در حوزه شهرستان و انعكاس آنها به مراجع ذيربط
- انجام امور مربوط به تقاضاي تابعيت- بقا و شناسايي تابعيت خارجي و استملاك اتباع خارجي و تكميل و ارسال مدارك مربوط به استانداري وزارت كشورو ساير مراجع ذيربط
- انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودين و اداره امور اردوگاه ها و انجام اقدامات لازم در جهت رفع نيازمنديها- نواقص و معايب موجود از طريق مراجع مسئول
- مطالعه و بررسي در مورد نيازمنديها و تامين رفاه و برقراري مستمري پناهندگان معاودين و رانده شدگان و همچنين امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهيه گزارشات لازم در اين زمينه جهت اتخاذ و تصميم مقتضي
- انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با بانوان ايراني
- اقدام در مورد تشكيل كميته هاي فرعي مربوط به رسيدگي به وضعيت پناهندگان معاودين و...
- بررسي و انجام اقدامات لازم به منظور هماهنگي ارگان هاي انتظامي سطح شهرستان و نظارت بر نحوه فعاليت آنها
- بررسي گزارش هاي آماري و انجام امور مربوط به قتل و نزاع دسته جمعي و تجزيه و تحليل آنها و تهيه طرحهاي لازم و ارائه جهت پيشگيري و رفع علل و جلوگيري از اينگونه حوادث
- ايجاد هماهنگي در فعاليت سازمانها و نهادهاي انتظامي شهرستان در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه و كالا
- رسيدگي به شكايات مردم از مامورين انتظامي و انعكاس آنها به مراجع ذيربط
- بررسي گزارشات و مدارك و اصلهدر مورد متقاضيان تآسيس حزب- جمعيت- انجمن سياسي و صنفي- انجمن اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور
- نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعاليت احزاب-جمعيت ها-انجمن اسلامي و ارسال گزارشات در اين مورد به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط
- رسيدگي به مشكلات كارخانه جات در كميسيون كارگري شهرستان
- تهيه و تنظيم و ارائه گزارشهاي سياسي- اجتماعي- انتظامي به استانداري
- تشكيل جلسات شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان
- تشكيل جلسات ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر شهرستان
- تشكيل جلسات كميته خلع سلاح شهرستان
- تشكيل جلسات كميته هاي فرعي شوراي تامين شهرستان
- رسيدگي به امور مربوط به اقليت هاي ديني مستقر در شهرستان
- تشكيل جلسات شوراي تامين شهرستان - شركت در جلسات دادگاه كفالت نظام وظيفه شهرستان
- تهيه و تنظيم و ارسال گزارش برپايي نمازهاي جمعه به استانداري
- تهيه و تنظيم و ارسال گزارش روزانه وقايع اتفاقيه مهم شهرستان به استان
 
 
 دفتر فني
 
شرح وظايف:-
تهيه و تنظيم طرحهاي هادي و نقشه هاي تفضيلي شهرها
- نظارت برنقشه هاي مربوط به طرحهاي عمراني واگذار شده به دفترفني و شهرداري هاي شهرستان
- تهيه برآورد هزينه اجراي طرح هاي عمراني واگذار شده به دفتر فني
- بررسي تصميمات متخذه دركميسيون هاي مناقصه ودرصورت لزوم اظهار نظردرباره برندگان مناقصه در زمينه رد يا قبول انها
- ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني وساير مؤسسات دولتي در سطح شهرستان براي پيشبرد عمليات عمراني
- كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداريها و راهنمايي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويتها در تنظيم برنامه هاي عمراني
- بررسي درزمينه تعيين محدوده قانوني شهرها وپيشنهاد آن به مقامات مسئول
- همكاري با شهرداري ها در زمينه تفكيك اراضي و دادن بر و كف خيابان ها و دادن راهنمايي هاي لازم به مسئولين امور ساختماني شهرداري ها
- نظارت كلي بر اجراي طرح هاي عمراني و فني شهرستان و ارائه گزارش لازم به مقامات شهرستان
- برنامه ريزي براي استفاده صحيح از ماشين آلات بر اساس جدول زمانبندي پروژه هاي عمراني در سطح شهرستان و نظارت بركار ماشين الات بر اساس دستورالعمل
- مطالعه و بررسي به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه
- اظهار نظر در مورد فروش اراضي شهرها - تهيه آمار پيشرفت پروژه هاي عمراني دفتر فني و شهرداري ها
- نظارت وپيگيري لازم در زمينه تآمين مصالح مورد نيازاجراي پروژه هاي عمراني- دفتر فني و شهرداري ها و مراقبت در حفظ و توزيع مصالح
- انجام اقدامات لازم در زمينه شركت در جلسات آب - شوراي برنامه ريزي و ساير شورا ها وكميسيون ها و كميته هاي مربوطه بر حسب موارد و در حدود وظايف دفتر فني
- انجام امور مربوط به قانون الحاق يك بندو سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها
- نظارت بر ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهرها
- انجام امور مربوط به ستاد حوادث غيرمترقبه در مواقع بروز بحران
- توزيع اعتبارات ستاد حوادث غير مترقبه به افراد خسارت ديده در شهرستان
- برگزاري جلسات ستاد حوادث در شهرستان
- نظارت بر كليه معادن شهرستان و وصول حقوقي دولتي آنان
 
 
 
 
 دفتر بررسي و پاسخگويي به شكايات
شرح وظايف:
- دريافت شكايات واصله ازاشخاص حقيقي وحقوقي بررسي پيرامون صحت و سقم موارد شكايات و پيگيري موضوع تا اخذ نتيجه نهايي و پاسخگويي به شاكي
- پاسخگويي حضوري يا تلفني به مراجعين و راهنمايي و رفع مشكل آنها در موارد مربوط
- رسيدگي به شكايات مندرج در مطبوعات در زمينه هاي مربوط پس از حصول اطمينان از صحت مفاد آن و پاسخ گويي لازم
- برقراري ارتباطبادفتربازرسي وپاسخگويي به شكايات استانداري وسازمان مديريت وبرنامه ريزي واجراي خط مشي ها وسياست ها و دستورالعملهايي كه ابلاغ ميگردد.
- برقراري ارتباط با واحدهاي پاسخگويي به شكايات سازمان ها- مؤسسات و شركت هاي تابعه و اعمال نظارت بر عملكرد آنان و دريافت و جمع بندي گزارشات واصله همراه با تجربه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري
- ارائه خط مشي به واحدهاي شكايات شهرستاني سازمانها - موسسات و شركت ها در رابطه با شكايات واصله و بازرسي هاي انجام شده
- تهيه گزارش عملياتي وارسال آن به دفتر بازرسي وپاسخگويي به شكايات استانداري
- هماهنگي و همكاري با دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات استانداري و سازمان مديريت و برنامه ريزي در رابطه با نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات
- برگزاري جلسات هماهنگي بين واحدهاي پاسخگويي به شكايات سازمان ها- موسسات و شركت هاي تابعه در فواصل زماني مناسب
- برقراري ارتباط با سازمان بازرسي و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيلسازمان بازرسي كل كشوركميسيون اصول 88و90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاههاي و رسانه هاي جمعي و مطبوعات جهت اطلاع از نظرات مردم در خصوص نحوه عمل دستگاه اجرايي ذيربط.
-انجام بازرسي مستمر دوره اي و يا موردي از سازمانها موسسات و شركتهاي تابعه و تهيه گزارش ارائه پيشنهاد و راه حلهاي مناسب جهت رفع نواقص و مشكلات به مراجع مربوطه .
- اخذ نظرات واحدهاي تخصصي در موضوعات مطروحه در صورت لزوم به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان.
- برقراري ارتباط با موسسات مطالعاتي تحقيقاتي در زمينه سنجش افكار عمومي بمنظور استفاه از يافته هاي علمي در زمينه هاي مربوطه.
- مطالعه و بررسي روشهاي انجام كاردردفترواحدهاي پاسخ گويي به شكايات سازمانها موسسات وشركتهاي تابعه بمنظور ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم.
- انجام اقدامات لازم به منظور استقرار سيستمهاي پيشرفته و مكانيزه جهت افزايش دقت سرعت وكيفيت گزارش گيري و گزارش دهي .
- اعلام موارد تخلفات اداري مشهود مسئولين وكاركنان ادارات و سازمانها در حين بررسي شكايات يا بازرسي هاي انجام شده به بالاترين مقام دستگاه .
- فراهم نمودن مقدمات نصب صندوق در محلهاي مناسب براي دست يابي به پيشنهادات وانتقادات مردم جهت اطلاع بالاترين مقام دستگاه.
- ارجاع پرونده به محاكم صالحه قضايي درموارديكه تخلف انجام شده عنوان جرم عمومي نيز داشته باشد.
- انجام ساير امور محوله .
 
 
دفتر امور شهري وروستايي

شرح وظايف:
- نظارت وپيگيري امورمربوط به آب وفاضلاب وبرق گازوتلفن شهرها روستا ها وقبوض مربوط به انها بر اساس ارجاع مقام فوق
- نظارت و پيگيري امور حمل ونقل وترافيك شهرهاي وروستاها ودبيري شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان.
- ارائه نرخهاي پيشنهادي حمل و نقل مسافرتهاي برون شهري با ميني بوس وسواري وتاكسي تلفني
- دبيري كميسيون هماهنگي حفاري شهرستان وپيگيريهاي لازم دراين خصوص
- نظارت و پيگيري امور مربوط به فرآورده هاي نفتي
- پيگيري امورخدماتي و رفاهي مجتمع هاي مسكوني شهرها وروستاها بر اساس ارجاع مقام مافوق
- هماهنگيهاي لازم جهت تشكيل جلسات وديدارهاي مردمي فرماندارومسئولين دستگاههاي اجرايي در شهرهاي تابعه ر اساس دستور مقام ما فوق
- دبيري شوراي نامگذاري معابر و خيابانها اماكن ومحلات و پيگيري لازم دراين خصوص
- پيگيري امور دهياريها بر اساس ارجاع مقام فوق
- انجام ساير امور محوله از طرف مقام ما فوق
 
دفترامور اجتماعي فرمانداري:
شرح وظايف:
-                       برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي و مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و خبرگان در سطح شهرستان
- مسائل و مشكلات اجتماعي مندرج در شرح وظايف كارگروه اجتماعي كه از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي دنبال ميشود به طور خلاصه مي توان گفت موضوعات حمايت هاي اجتماعي( كميته امداد- بهزيستي- خيريه ها- اوقاف و...)- بيمه ها(خدمات درماني- تامين اجتماعي و...) و امداد و نجات و ناهنجاريهاي اجتماعي و ائمه اجتماعي در اين حوزه قرار دارند.
- پيگيري امورفرهنگ وهنر و تربيت بدني ازطريق برگزاري جلسات كارگروه ذيربط - پيگيري امور آموزش و پرورش با هماهنگي دبيرخانه شوراي آموزش و پرورش
- پيگيري امور بهداشتي و درماني و زيست محيطي با هماهنگي دبيرخانه كار گروه بهداشتي و درمان
- برنامه ريزي و هماهنگي در زمينه غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و ساير اقشار جامعه
- پيگيري و هماهنگي در خصوص فعاليت هاي شوراهاي اسلامي در سطوح روستا
- بخش و شهرستان
- نظارت بر فعاليت تشكل ها و سازمان هاي غيردولتي
- هماهنگي در زمينه فعاليت ستاد اقامه نماز شهرستان
- عضويت در كارگروه امور بانوان و جوانان و همكاري با واحد بانوان فرمانداري
- پيگيري امور مربوط به تشكل هاي غيردولتي شهرستان (دبيرخانه نظارت بر فعاليت تشكل هاي غيردولتي) كه دراين قسمت تشكل از بدو كار و شروع پروسه اخذ مجوز و تا صدوراعتبار نامه و انجام فعاليت و انحلال احتمالي زير نظر امور اجتماعي فعاليت دارد .
 
 
 
 امور اداري و مالي

شرح وظايف:
-                       بررسي و اقدام در زمينه امور پرسنلي وبازنشستگان و موظفين فرمانداري
- تهيه احكام مربوط به برقراري حقوق و مزايا (اعم از مستمر يا غير مستمر ) در مورد مستخدمين فرمانداري و واحد هاي تابعه
- ايجاد تسهيلات لازم به منظور تامين رفاه كاركنان فرمانداري و واحد هاي تابعه
- ابلاغ مصوبات و بخشنامه هاودستورات اداري استانداروفرماندار به واحدهاي مربوطه
- نگهداري دفاتر اعتبارات و تامين هزينه ها بر اساس اعتبارات تخصيص به تفكيك مواد و برنامه
- تهيه وتنظيم وصدوراسناد هزينه وپرداخت هزينه هاي مستمروغيرمستمرفرمانداري و ثبت ارقام هزينه در دفاتر مربوطه
- تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان
- اقدام در وصول وجه اعتبارات بر اساس در خواست هاي صادر شده
- رسيدگي به اسناد هزينه از نظر تكميل مدارك و انطباق با قوانين و مقررات مربوطه
- تهيه فهرست مطالبات كاركنان از بابت ديون سنواتي و غيره و ارسال ان ها به مراجع ذيربط
- نگاهداري و تنظيم حساب اعتبارات و تعهدات و ديون و تهيه گزارش هاي لازم
- انجام امور دريافت ها و پرداخت هاي مستمر و غير مستمر مطابق اعتبارات مربوط و حواله هاي رسيده
- بررسي وتهيه لوازم مورد نياز و انجام تعميرات ساختمان و اموال و اثاثيه فرمانداري طبق مقررات و در حدود اعتبارات
 
 
 
كميته زنان و جوانان:
 
شرح وظايف:

- بررسي وشناخت مسائل و معضلات جامعه زنان شهرستان در زمينه وضعيت خانوادگي- حقوقي- تحصيلي و اشتغال
- اتخاذ تدابير لازم براي رفع مشكلات و مسائل بانوان
- جمع آوري امار واطلاعات و مطالعه درزمينه هاي مختلف مسائل ومشكلات بانوان و جوانان
- جمع آوري مطالعات انجام شده در جهت تعيين نيازهاي اساسي بانوان و جوانان شهرستان و برنامه ريزي در جهت رفع نيازهاي مذكور و گذراندن اوقات فراغت آنها
- تهيه و تدوين طرح هايي براي تقويت مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي
- بررسي هاي لازم براي بكارگيري و ابتكار و خلاقيت جوانان استان
-بررسي ونظارت بر عملكرد نهادها و سازمانهاي مرتبط با امور جوانان وبانوان در جهت بالا بردن توان استفاده از امكانات موجود آنها
- تلاش در جهت مشكلات ازدواج باتوجه به ابعادفرهنگي ولزوم ترويج فرهنگ ازدواجهاي ساده در جهت محدود كردن معضلات اقتصادي آن به جذب مشاركت هاي مردمي
- برنامه ريزي و هماهنگي به منظور غني سازي اوقات فراغت جوانان با توجه به امكانات موجود شهرستان
- ارائه طرح ها و برنامه هاي مناسب ويژه جوانان استان در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي - برنامه ريزي درجهت ايجاد فضاي مناسب به منظور مشاركت كليه صاحب نظران
- محققان و انديشمندان شهرستان به منظور ارائه طرح ها و پروژه هاي قابل اجرا در ارتباط با موضوع كميته بانوان و جوانان
- ساير وظايف ارجاعي شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان
- شناسايي چهره هاي موفق بانوان در سطح شهرستان و معرفي و حمايت از آنان به منظور ايجاد انگيزه بيشتر
- انجام اقدامات كاربردي موثر در جهت جلب زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي
- شركت در جلسات و گردهمايي ها حسب مورد
- انجام ساير امور محوله
 
 
 
 
شرح وظايف بخشداريها

-
اجراي سياست عمومي دولت و حفظ نظم واستقرار امنيت
- نظارت و مراقبت در تهيه و تنظيم و اجراي برنامه ها وطرح هاي عمومي و عمراني از طريق هماهنگ ساختن فعاليت هاي ادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي و ارگان هاي انقلاب اسلامي.
- نظارت عاليه بر كار ماموران دولتي به استثناي قضات و مدرسين مراكز اموزش عالي
- مراقبت و نظارت بر انجام انتخابات مجلس و ساير انتخابات مربوط طبق قوانين و مقررات - فراهم ساختن موجبات تامين حوائج عمومي مردم از طريق جلب همكاري موسسات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي.
- اقدام در رفع حوائج ضروري اهالي و صدور دستور در حفظ انتظامات و جلوگيري از پيش آمد هاي نا مطلوب در موقع بروز حوادث و سوانح و اتفاقات ناگهاني و كمك به آسيب ديدگان .
- نظارت در امور جمعيت ها و احزاب و جلوگيري از فعاليت هاي مضر و خلاف قانون
- نظارت در امر تامين ارزاق عمومي
- نظارت برحسن جريان اموراماكن عمومي و مراكزبهداشتي ودرماني وخدمات عمومي
- نظارت بر امور اصناف و پيشه وران
- انجام مراسم رسمي در اعياد ملي و مذهبي وساير تشريفات
- انجام وظايف مربوط به امور شهرداري ها طبق مقررات قانون اصلاح شهرداري
- انجام امور مربوط به انتخابات شوراي اسلامي روستا و بخش
- رسيدگي به امور خانواده هاي محترم ايثارگران شهدا – جانبازان – رزمندگان
- انجام امور مربوط به ستادهاي امر به معروف و نهي از منكرو حمايت هاي لازم ازآنها
- تشكيل جلسات شوراي آموزش و پرورش و نظارت بر كار آموزش و پرورش
- نظارت و كنترل برعزل ونصب رؤساي ادارات و ارگانها و نهاد هاي انقلاب مستقر در محدوده بخش
 منبع :
تعداد بازدیدها : ۱۹۸۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۶۴
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۲ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۸۷ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۰۴۰۵۳ نفر
تعداد کاربران مهمان ۳۸ نفر
آماربازدیدکنندگان