فرماندار شهرستان گناباد
حامد قربانی

 

    .     .     .
۱۳۸۹/۰۴/۱۰

آثار باستانی

ليست آثار باستاني ثبت ملي شهرستان گناباد

رديف نام اثر محل اثر ثبت ملي مالكيت پلاك توضيحات
بخش روستا شماره  تاريخ دولتي وقفي خصوصي مجهول اصلي فرعي
المالك
1 مسجد جامع شهر مركزي - 325 20/11/81   *     3 441  
2 مدرسه نجوميه مركزي - 4500 14/6/80   *     3 496  
3 تپه هاي باستاني شهر مركزي - 7489 12/11/80 *       3    
4 مسجد جامع بالاي شهر مركزي - 2778 18/2/80   *     3 592  
5 قلعه دختر شوراب مركزي شوراب  4811 19/12/80       * 13    
6 امامزاده احمد(ع) مركزي بيمرغ 4498 14/6/80   *     81    
7 خرابه هاي پشنگ مركزي نوده پشنگ  5019 25/12/80 *       73    
8 بناي جغتين مركزي گيسور  1805 25/9/79       * 509    
9 مسجد جامع قوژد مركزي قوژد 5140 25/12/50   *     124 329  
10 مسجد جامع مصلي مركزي - 5142 25/12/80   *          
11 كاروانسراي قوژد مركزي قوژد 5141         * 124 368  
12 مسجد خواجه ها (جامع) مركزي - 5954     *          
13 قدمگاه دلوئي (دارالشفا دلويي) مركزي دلوئي  4667 11/10/80   *   * 120 244  
14 مسجد حاج عبدا… نوغاب مركزي نوغاب 4579 //   *     4 192  
15 هشتي ننه شوكت مركزي بيلند 6228 10/10/81     *        
16 تپه اروك مركزي اروك 7481 12/11/81         69    
17 حسينيه گناباد مركزي - 3777 18/2/80   *          
18 مسجد جامع بيلند مركزي بيلند 5143 25/12/80   *          
19 مسجد سموئي مرکزی خيبري 4580 11/10/80   *          
20 قنات گناباد مركزي گناباد 2963 28/10/79   * *        
21 پل كال شور مركزي   11055 17/5/83 *            
22 مقبره دلوئي مركزي دلوئي 4904 19/12/80       *      
23 منزل آقاي حسن مختاري مركزي رياب 12936 19/5/84     *        
24 منزل آقاي محمد غلامي مركزي // 12909 19/5/84     *        
25 آب انبار پائين بيلند مركزي بيلند 6730 10/10/81   *          
26 آب انبار حسينيه   مركزي   5952 8/5/81 *       2 779/7 مالكيت ميراث فرهنگي
27 منزل شريعت(گوهري) مركزي   5910 //     *        
28 آب انبار شيخ محمدحسن بیدختی مركزي - 9256 24/4/82   *          
29 منزل خانيكي مركزي   4581 12/7/80              
30 باغسراي افضليان مركزي مند 4576 11/10/80     *        
31 ايوان منزل ترابي مركزي // 12933 19/5/84              
32 آب انبار آقاي پيراسته مركزي // 12918 19/5/84              
33 منزل سيد حسين فخرزاده مركزي   7610 17/12/81     *        
34 حمام صالحعليشاه مركزي   9258 24/4/82              
35 آب ابنار دو درب بيدخت مركزي بيدخت 9257 24/4/82       *      
36 يخدان كوثر مركزي کوثر 4501 14/6/80       *      
37 حوضخانه خواجه مركزي - 3237 25/12/79     *        
38 مسجد جامع بيدخت مركزي   8959 10/3/82   *     6    
39 منزل حاجي معين مركزي   12930 19/5/84     *        
40 كاروانسراي حاجي معين مركزي   12929 19/5/84       *      
41 آب انبار حاج شيخ محمد حسن بيدختي مركزي   9256 24/4/82       *      
42 حوض زهرا مركزي   13109 22/5/84   *          
43 آسياب قديمي ذو-صالح آباد كاخك صالح آباد 6378 7/7/81       *      
44 امامزاده محمد عابد(ع) كاخك   385 2011/09/30   *     154    
45 مسجد جامع كاخك كاخك   6727 10/10/81         154 693  
46 قلعه فرود تك ميدان مركزي تك ميدان 5955 8/50/81         328    
47 امامزاده احمد ديسفان مركزي ديسفان 6655 10/10/81   *          
48 آسياب آبي كاخك كاخك   6432 7/7/81     *     154  
49 رباط كم آبي كال شور مركزي   11066 16/6/83       *      
50 آسياب آبي سر آسياب(7مورد) كاخك سنو 8960 10/3/82       *   154  
51 قلعه زيبد كاخك زيبد 4577 11/10/80         375    
52 قلعه شهاب كاخك شهاب 6431 7/7/80         410    
53 امامزاده يحيي كاخك   5027 25/12/80     *        
54 آب انبار قعه قديمي كاخك كاخك   6869 10/10/81   *          
55 حمام قديمي گود باستاني مركزي   5139 25/12/80   *          
56 آسياب آبي تك زو كاخك تك زو 6378 7/7/81       *      
57 منزل جعفريان مركزي   5953 8/5/81     *        
58 مسجد ديزق مركزي قنبر آباد 13179 22/5/84   *     194 571  
59 امامزاده یحيي آباد كاخك محيي آباد 5027 25/12/80   *          
60 امامزاده محمود خانيك كاخك خانيك 5700 25/12/80   *          
61 آب انبار كاخك كاخك - 9255 24/4/82   *          
62 رباط خار فیروزی كاخك خار فیروزی 12926 19/5/84              
63 مقبره زین آباد كاخك زین آباد 13278 22/5/84   *          
64 مقبره قطب الدین یونسی كاخك   14347 16/12/84   *          
65 آب انبار حاج میرزا كاخك   14351 //   *          
66 منزل سپاهی كاخك   14354 //     *        
67 مقبره حاج میرزا محمود ریاب مرکزی ریاب 13110 22/5/84   *          
68 آب انبار مظفرالسلطان کاخک نجم آباد 13113 //              
69 آب انبار ریاب مرکزی ریاب 13169 //              
70 آب انبار عمرانی مرکزی عمرانی 13171 //              
71 خانه قدیمی حاجی بالا مرکزی // 13172 //              
72 آب انبار رباط عمرانی مرکزی // 13173 //              
73 مسجد ریاب مرکزی ریاب 13174 //              
74 مسجد عمرانی مرکزی عمرانی 13175 //              
75 حمام قلعه عمرانی مرکزی // 13176 //              
76 حوض انبار عمرانی مرکزی // 13177 //              
77 حوضخانه فخرزاده مرکزی   7610 17/12/81     *        
78 حمام صالح علیشاه مرکزی شهر بیدخت 9258 24/4/82              
79 شیره پز خانه صالح آباد مرکزی // 11918 5/4/84              
80 آب انبار نوده مرکزی نوده 12399 11/5/84              
81 بنای برج ریاب مرکزی ریاب 12300 //              
82 آب انبار کوثر مرکزی کوثر 12401 //              
83 حوض انبار کوهستانی کاخک   12402 //              
84 مقبره سعیدی مرکزی بیلند 12907 19/5/84   *          
85 آب انبار جواهری مرکزی قوژد 12908 //   *          
86 مسجد کمالی قوژد مرکزی قوژد 12910 19/5/84   *          
87 آب انبار شوراب مرکزی شوراب 12911 //   *          
88 حمام بهاباد مرکزی بهاباد 12932 //   *          
89 آب انبار دو درب  مرکزی شهر بیدخت 12917 //   *          
90 مسجد رضو کاخک رضو 12919 //   *          
91 مسجد نوده  مرکزی نوده 12920 //   *          
92 آب انبار بهاباد مرکزی بهاباد 12921 //   *          
93 سردرب غربی باغ صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12922 //       *      
94 چهار طاقی قوژد مرکزی قوژد 12923 //   *          
95 مقبره میرزا کاظم خلیلی مرکزی رهن 12924 //   *          
96 سردرب جنوبی باغ صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12925 //   *          
97 رباط جعفرآباد مرکزی جعفرآباد 12927 //              
98 آب انبار دوقلو مرکزی   12928 19/5/84              
99 حمام صالح علیشاه مرکزی شهر بیدخت 9258 //              
100 حمام روشناوند مرکزی روشناوند 15618 17/3/85   *          
101 آب انبار روشناوند مرکزی // 15563 //   *          
102 آسیاب آبی صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12940 19/5/84              
103 منزل اشرفی نیا مرکزی ریاب 12914 //     *        
104 منزل صادقیان مرکزی قوژد 12935 //     *        
105 منزل پیش بین مرکزی قوژد 12934 19/5/84     *        
106 کوشک باغ گلشن مرکزی ریاب 13170 22/5/84     *        
107 یخدان رهن مرکزی رهن 12913 19/5/84              
108 آب انبار بالای قوژد مرکزی قوژد 12931 //              
109 حوض انبار نوده مرکزی نوده 12937 //              
110 حوض درویش مولا(قصبه شهر) مرکزی   12938 //              
111 زورخانه پوریای ولی مرکزی بیلند 12939 //              
112 آسیاب صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12940 //              
113 حوضخانه حسینیان مرکزی بیلند 12915 //              
114 منزل علیپور مرکزی ریاب 13178 22/5/84              
115 حمام نوده مرکزی نوده 13111 //              
116 حمام ریاب مرکزی ریاب 13180 //              
117 آب انبار کلاته شمس کاخک کلاته شمس 13886 25/8/84   *          
118 حمام استاد کاخک استاد 13887 25/8/84              
119 مقبره ابومنصور ریابی مرکزی ریاب 6731 10/10/81   *          
120 هشتی ننه شوکت مرکزی بیلند 6728 10/10/81     *        
121 آب انبار پائین بیلند مرکزی بیلند 6730 10/10/81   *          
منبع :
تعداد بازدیدها : تعداد بازدیدها : ۱۷۳۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
نظرتان درباره پورتال فرمانداری گناباد چیست؟
آماربازدیدکنندگان