فرماندار شهرستان گناباد
حامد قربانی
فرماندار شهرستان گناباد

    .     .     .
۱۳۹۸/۰۳/۳۱

آثار باستانیلیست آثار باستانی ثبت ملی شهرستان گناباد


 

ردیف نام اثر محل اثر ثبت ملی مالکیت پلاک توضیحات
بخش روستا شماره  تاریخ دولتی وقفی خصوصی مجهول اصلی فرعی
المالک
1 مسجد جامع شهر مرکزی - 325 20/11/81   *     3 441  
2 مدرسه نجومیه مرکزی - 4500 14/6/80   *     3 496  
3 تپه های باستانی شهر مرکزی - 7489 12/11/80 *       3    
4 مسجد جامع بالای شهر مرکزی - 2778 18/2/80   *     3 592  
5 قلعه دختر شوراب مرکزی شوراب  4811 19/12/80       * 13    
6 امامزاده احمد(ع) مرکزی بیمرغ 4498 14/6/80   *     81    
7 خرابه های پشنگ مرکزی نوده پشنگ  5019 25/12/80 *       73    
8 بنای جغتین مرکزی گیسور  1805 25/9/79       * 509    
9 مسجد جامع قوژد مرکزی قوژد 5140 25/12/50   *     124 329  
10 مسجد جامع مصلی مرکزی - 5142 25/12/80   *          
11 کاروانسرای قوژد مرکزی قوژد 5141         * 124 368  
12 مسجد خواجه ها (جامع) مرکزی - 5954     *          
13 قدمگاه دلوئی (دارالشفا دلویی) مرکزی دلوئی  4667 11/10/80   *   * 120 244  
14 مسجد حاج عبدا… نوغاب مرکزی نوغاب 4579 //   *     4 192  
15 هشتی ننه شوکت مرکزی بیلند 6228 10/10/81     *        
16 تپه اروک مرکزی اروک 7481 12/11/81         69    
17 حسینیه گناباد مرکزی - 3777 18/2/80   *          
18 مسجد جامع بیلند مرکزی بیلند 5143 25/12/80   *          
19 مسجد سموئی مرکزی خیبری 4580 11/10/80   *          
20 قنات گناباد مرکزی گناباد 2963 28/10/79   * *        
21 پل کال شور مرکزی   11055 17/5/83 *            
22 مقبره دلوئی مرکزی دلوئی 4904 19/12/80       *      
23 منزل آقای حسن مختاری مرکزی ریاب 12936 19/5/84     *        
24 منزل آقای محمد غلامی مرکزی // 12909 19/5/84     *        
25 آب انبار پائین بیلند مرکزی بیلند 6730 10/10/81   *          
26 آب انبار حسینیه   مرکزی   5952 8/5/81 *       2 779/7 مالکیت میراث فرهنگی
27 منزل شریعت(گوهری) مرکزی   5910 //     *        
28 آب انبار شیخ محمدحسن بیدختی مرکزی - 9256 24/4/82   *          
29 منزل خانیکی مرکزی   4581 12/7/80              
30 باغسرای افضلیان مرکزی مند 4576 11/10/80     *        
31 ایوان منزل ترابی مرکزی // 12933 19/5/84              
32 آب انبار آقای پیراسته مرکزی // 12918 19/5/84              
33 منزل سید حسین فخرزاده مرکزی   7610 17/12/81     *        
34 حمام صالحعلیشاه مرکزی   9258 24/4/82              
35 آب ابنار دو درب بیدخت مرکزی بیدخت 9257 24/4/82       *      
36 یخدان کوثر مرکزی کوثر 4501 14/6/80       *      
37 حوضخانه خواجه مرکزی - 3237 25/12/79     *        
38 مسجد جامع بیدخت مرکزی   8959 10/3/82   *     6    
39 منزل حاجی معین مرکزی   12930 19/5/84     *        
40 کاروانسرای حاجی معین مرکزی   12929 19/5/84       *      
41 آب انبار حاج شیخ محمد حسن بیدختی مرکزی   9256 24/4/82       *      
42 حوض زهرا مرکزی   13109 22/5/84   *          
43 آسیاب قدیمی ذو-صالح آباد کاخک صالح آباد 6378 7/7/81       *      
44 امامزاده محمد عابد(ع) کاخک   385 2011/09/30   *     154    
45 مسجد جامع کاخک کاخک   6727 10/10/81         154 693  
46 قلعه فرود تک میدان مرکزی تک میدان 5955 8/50/81         328    
47 امامزاده احمد دیسفان مرکزی دیسفان 6655 10/10/81   *          
48 آسیاب آبی کاخک کاخک   6432 7/7/81     *     154  
49 رباط کم آبی کال شور مرکزی   11066 16/6/83       *      
50 آسیاب آبی سر آسیاب(7مورد) کاخک سنو 8960 10/3/82       *   154  
51 قلعه زیبد کاخک زیبد 4577 11/10/80         375    
52 قلعه شهاب کاخک شهاب 6431 7/7/80         410    
53 امامزاده یحیی کاخک   5027 25/12/80     *        
54 آب انبار قعه قدیمی کاخک کاخک   6869 10/10/81   *          
55 حمام قدیمی گود باستانی مرکزی   5139 25/12/80   *          
56 آسیاب آبی تک زو کاخک تک زو 6378 7/7/81       *      
57 منزل جعفریان مرکزی   5953 8/5/81     *        
58 مسجد دیزق مرکزی قنبر آباد 13179 22/5/84   *     194 571  
59 امامزاده یحیی آباد کاخک محیی آباد 5027 25/12/80   *          
60 امامزاده محمود خانیک کاخک خانیک 5700 25/12/80   *          
61 آب انبار کاخک کاخک - 9255 24/4/82   *          
62 رباط خار فیروزی کاخک خار فیروزی 12926 19/5/84              
63 مقبره زین آباد کاخک زین آباد 13278 22/5/84   *          
64 مقبره قطب الدین یونسی کاخک   14347 16/12/84   *          
65 آب انبار حاج میرزا کاخک   14351 //   *          
66 منزل سپاهی کاخک   14354 //     *        
67 مقبره حاج میرزا محمود ریاب مرکزی ریاب 13110 22/5/84   *          
68 آب انبار مظفرالسلطان کاخک نجم آباد 13113 //              
69 آب انبار ریاب مرکزی ریاب 13169 //              
70 آب انبار عمرانی مرکزی عمرانی 13171 //              
71 خانه قدیمی حاجی بالا مرکزی // 13172 //              
72 آب انبار رباط عمرانی مرکزی // 13173 //              
73 مسجد ریاب مرکزی ریاب 13174 //              
74 مسجد عمرانی مرکزی عمرانی 13175 //              
75 حمام قلعه عمرانی مرکزی // 13176 //              
76 حوض انبار عمرانی مرکزی // 13177 //              
77 حوضخانه فخرزاده مرکزی   7610 17/12/81     *        
78 حمام صالح علیشاه مرکزی شهر بیدخت 9258 24/4/82              
79 شیره پز خانه صالح آباد مرکزی // 11918 5/4/84              
80 آب انبار نوده مرکزی نوده 12399 11/5/84              
81 بنای برج ریاب مرکزی ریاب 12300 //              
82 آب انبار کوثر مرکزی کوثر 12401 //              
83 حوض انبار کوهستانی کاخک   12402 //              
84 مقبره سعیدی مرکزی بیلند 12907 19/5/84   *          
85 آب انبار جواهری مرکزی قوژد 12908 //   *          
86 مسجد کمالی قوژد مرکزی قوژد 12910 19/5/84   *          
87 آب انبار شوراب مرکزی شوراب 12911 //   *          
88 حمام بهاباد مرکزی بهاباد 12932 //   *          
89 آب انبار دو درب  مرکزی شهر بیدخت 12917 //   *          
90 مسجد رضو کاخک رضو 12919 //   *          
91 مسجد نوده  مرکزی نوده 12920 //   *          
92 آب انبار بهاباد مرکزی بهاباد 12921 //   *          
93 سردرب غربی باغ صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12922 //       *      
94 چهار طاقی قوژد مرکزی قوژد 12923 //   *          
95 مقبره میرزا کاظم خلیلی مرکزی رهن 12924 //   *          
96 سردرب جنوبی باغ صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12925 //   *          
97 رباط جعفرآباد مرکزی جعفرآباد 12927 //              
98 آب انبار دوقلو مرکزی   12928 19/5/84              
99 حمام صالح علیشاه مرکزی شهر بیدخت 9258 //              
100 حمام روشناوند مرکزی روشناوند 15618 17/3/85   *          
101 آب انبار روشناوند مرکزی // 15563 //   *          
102 آسیاب آبی صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12940 19/5/84              
103 منزل اشرفی نیا مرکزی ریاب 12914 //     *        
104 منزل صادقیان مرکزی قوژد 12935 //     *        
105 منزل پیش بین مرکزی قوژد 12934 19/5/84     *        
106 کوشک باغ گلشن مرکزی ریاب 13170 22/5/84     *        
107 یخدان رهن مرکزی رهن 12913 19/5/84              
108 آب انبار بالای قوژد مرکزی قوژد 12931 //              
109 حوض انبار نوده مرکزی نوده 12937 //              
110 حوض درویش مولا(قصبه شهر) مرکزی   12938 //              
111 زورخانه پوریای ولی مرکزی بیلند 12939 //              
112 آسیاب صالح آباد مرکزی شهر بیدخت 12940 //              
113 حوضخانه حسینیان مرکزی بیلند 12915 //              
114 منزل علیپور مرکزی ریاب 13178 22/5/84              
115 حمام نوده مرکزی نوده 13111 //              
116 حمام ریاب مرکزی ریاب 13180 //              
117 آب انبار کلاته شمس کاخک کلاته شمس 13886 25/8/84   *          
118 حمام استاد کاخک استاد 13887 25/8/84              
119 مقبره ابومنصور ریابی مرکزی ریاب 6731 10/10/81   *          
120 هشتی ننه شوکت مرکزی بیلند 6728 10/10/81     *        
121 آب انبار پائین بیلند مرکزی بیلند 6730 10/10/81   *          

 


منبع : فناوری اطلاعات
تعداد بازدیدها : ۲۳۹۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب زیرپرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازدید امروز ۱۴۷
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۵۱ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۱۰۰ نفر
کل بازدیدکنندگان ۷۱۴۶۰۲ نفر
تعداد کاربران مهمان ۴۶ نفر
آماربازدیدکنندگان