فرماندار شهرستان گناباد
محمدعلی نبی پور

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۹/۲۲

وضعیت اشتغال

ویرایشگر متن

 

5 ـ3 ـ فرصت هاي شغلي اعلام شده ، متقاضيان كار ثبت نام شده و به كار گمارده شدگان    از طريق مراكز كاريابي
به كار گمارده شدگان
متقاضيان كار
تعداد فرصتهاي شغلي
سال و بخش
زن
مرد
مرد و زن
زن
مرد
مرد و زن
360
155
515
608
709
1317
566
1386 ..................
151
194
345
677
906
1583
462
1387 ..........
147
191
338
657
883
1540
452
بخش مركزي...
4
3
7
20
23
43
10
بخش كاخك....
مأخذ اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گناباد .
 
55 ساله و بيشتر
54- 45
ساله
44- 35
ساله
34- 25
ساله
24- 15
ساله
جمع
سال و بخش
8
18
61
466
764
1317
1386 ..............................
1
21
124
532
905
1583
1387 ..................
0
19
123
512
886
1540
بخش مركزي... .........
1
2
1
20
19
43
بخش كاخك.... ........
مأخذ ـ اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گناباد ..

 

7ـ3 ـ متقاضيان كار ثبت نام شده بر حسب وضع سواد
پايان دوره ابتدايي
مي توانند بخوانند و بنويسند
بيسواد
جمع
سال و بخش
138
122
73
1317
1386..................................
125
25
12
1583
1387.....................
121
25
12
1540
بخش مركزي... .........
4
0
0
43
بخش كاخك.... ........
 

ليسانس و بالاتر
ليسانس
فوق ديپلم
ديپلم
پايان دوره راهنمايي
سال و بخش
1
108
147
646
264
1386 .....................................
0
213
170
787
251
1387 .......................
0
212
166
762
245
بخش مركزي... .........
0
1
4
25
6
بخش كاخك.... ........

مأخذ ـ اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گناباد .
 
پايان دوره راهنمايي
پايان دوره ابتدايي
مي توانند بخوانند و بنويسند
بيسواد
جمع
سال و بخش
103
56
4
2
515
1386 .........................
38
14
2
8
345
1387 ..............
38
12
2
8
338
بخش مركزي... .........
0
2
0
0
7
بخش كاخك.... ........
 
اظهار نشده
فوق ليسانس
و بالاتر
ليسانس
فوق ديپلم
ديپلم
سال و بخش
.
0
20
30
300
1386 ..............................
0
0
17
14
251
1387 ..................
0
0
17
14
246
بخش مركزي... .........
0
0
0
0
5
بخش كاخك.... ........
مأخذ ـ اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گناباد.    
9 ـ3 ـ افراد به كار گمارده شده بر حسب بخشهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني
اظهار نشده
تعاوني
خصوصي
دولتي
جمع
سال
0
236
275
4
515
1386 ......................................
0
3
341
1
345
1387 .......................
0
3
334
1
338
بخش مركزي... .........
0
0
7
0
7
بخش كاخك.... ........
مأخذ ـ اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گناباد .
 
10 ـ3 ـ افراد به كارگمارده شده بر حسب سن
55 ساله و بيشتر
54- 45 ساله
44- 35 ساله
34- 25 ساله
24- 15 ساله
جمع
سال
3
10
113
158
229
515
1386 ..............................
2
2
22
158
161
345
1387 ..................
1
2
22
154
159
338
بخش مركزي... .........
1
0
0
4
2
7
بخش كاخك.... ........
مأخذ ـ اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گناباد .
 منبع :
تعداد بازدیدها : ۷۶۵


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
نظرتان درباره پورتال فرمانداری گناباد چیست؟
آماربازدیدکنندگان